HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

GA VOOR ZEKERHEID!

Beste lezer, U heeft een opdracht gegeven aan een makelaar of taxateur, aangesloten bij brancheorganisatie VBO Makelaar. Een goede keuze! De bij VBO Makelaar aangesloten makelaar of taxateur maakt gebruik van voorgeschreven modelcontracten, voorwaarden en reglementen. Daardoor zijn rechten en plichten voor zowel u als de makelaar of taxateur altijd helder. De voorwaarden en reglementen vindt u hier.

Onderstaand de algemene voorwaarden van NEWCURB

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die NEWCURB, onder meer handelend onder de naam NEWCURB Makelaars, sluit met haar relaties, hierna te noemen ‘wederpartij’.
 2. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens NEWCURB hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens NEWCURB.
 3. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.
 4. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Indien NEWCURB niet binnen bekwame spoed nakoming door de wederpartij verlangt, laat dit het recht op nakoming van NEWCURB onverlet.
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien NEWCURB deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere transactie aan de wederpartij ter hand gesteld heeft.
 9. NEWCURB behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene voorwaarden te wijzigen.
 10. NEWCURB zal nimmer van de wederpartij van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling voor dezelfde woonruimte aanvaarden.

Artikel 2: Overeenkomsten en opdrachten

 1. NEWCURB zal niet eerder met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, dan nadat Opdrachtgever NEWCURB heeft voorzien van alle daarvoor noodzakelijke gegevens en Opdrachtgever de Opdracht tot Dienstverlening heeft ondertekend.
 2. Schriftelijke opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verlenen diensten.
 3. De werkzaamheden van NEWCURB omvatten tenzij anders en nader afgesproken in de opdracht van dienstverlening:
  1. Een opname van de woning
  2. Het geven van een advies over de verhuur van de woning, o.a. huurprijs indicatie en eventueel benodigd onderhoud
  3. Het uitvoeren van bezichtigingen met kandidaat huurders
  4. Het delen van de woning met collega makelaars met als doel het vinden van een huurder
  5. Het maken van foto's en eventueel een video van de woning
  6. Het adverteren van de woning op diverse websites als Funda, Pararius, Jaap, newcurb.nl, en overige woningwebsites
  7. Het screenen van kandidaat huurders
  8. Het delen van de woninginformatie op social media
  9. Het plaatsen van een te huur bord
  10. Het voeren van onderhandelingen met kandidaat huurders over de huurprijs en condities
  11. Het opstellen en tot stand brengen van een huurovereenkomst
  12. Het adviseren en informeren omtrent de huurovereenkomst en condities.
  13. Het uitvoeren van een check-in inspectie, met daarbij een rapport inclusief foto's, opname van meterstanden, controle sleutels en vastlegging eventuele gebreken.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, door of namens de Opdrachtever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarmee bij de opdrachtbevestiging rekening kon worden gehouden, worden aan de Opdrachtgever als meerwerk in rekening gebracht.
 5. Verhuurd opdrachtgever de betreffende woonruimte aan een partij of persoon die vanuit NEWCURB verkregen is, dan is de opdrachtgever de vergoeding voor bemiddeling verschuldigd aan NEWCURB.
 6. Indien na het tekenen van de huurovereenkomst en bemiddeling de huurder(s) niet gaan wonen in de woning of de huurovereenkomst wordt beëindigd, is de makelaar geen restitutie verschuldigd aan opdrachtgever t.b.v. de vergoeding voor bemiddeling. 
 7. Als opdrachtgever de opdracht terugtrekt na akkoord op het verhuren van het object aan een voorgedragen huurder(s) door makelaar, is de opdrachtgever desondanks de vergoeding voor bemiddeling verschuldigd aan de makelaar. 
 8. Verstrekte informatie aan Opdrachtgever in brochures, promotiemateriaal en op de website van NEWCURB zijn zo nauwkeurig mogelijk, echter dienen alleen ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met hypotheekverstrekkers, belastingdienst, lokale overheden, verenigingen van eigenaren e.d. en is zelf aansprakelijk voor eventuele aanspraken van welke aard dan ook van deze en andere partijen welke kunnen voorvloeien uit de door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart NEWCURB voor dergelijke aanspraken.
 10. NEWRUCB wijst de opdrachtgever op het feit dat persoonsgegevens behorend bij een opdracht tot dienstverlening door NEWCURB worden verzameld en verwerkt, waaronder, maar niet uitsluitend, naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het object worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). NEWCURB heeft in zijn privacyverklaring, die op de website is te vinden, dan wel op eerste verzoek schriftelijk (of per e-mail) kan worden verstrekt, afspraken vastgelegd over de verwerking van deze persoonsgegevens.
 11. Het is Opdrachtgever verboden informatie, die hij ter zake van deze opdracht van Opdrachtnemer ontvangt, zonder voorafgaande toestemming van NEWCURB, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor NEWCURB zal ontstaan.
 12. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan NEWCURB verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling zal NEWCURB vertragingsrente in rekening brengen of indien benodigd kosten voor het uitbesteden van het incasseren van het nog te ontvangen bedrag.

Artikel 3. Einde en opzegging van de Overeenkomst tot dienstverlening

 1. De overeenkomst tot dienstverlening bemiddeling bij verhuur eindigt onder meer in het geval van:
  1. Het vervullen van de Overeenkomst door NEWCURB
  2. Het opzeggen van de overeenkomst door de Opdrachtgever
  3. Het opzeggen van de overeenkomst door NEWCURB
 2. NEWCURB en Opdrachtgever kunnen aan de beëindiging van de Overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van NEWCURB in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover NEWCURB hiervoor verzekerd is.
 2. Opdrachtgever is ten tijde van het tekenen van de opdracht tot dienstverlening geïnformeerd over het feit dat de huurprijs is opgesteld aan de hand van de markthuurprijs, zonder toepassing van het puntensysteem. Opdrachtgever draagt hier eigen risico en verantwoordelijkheid voor.
 3. NEWCURB is geen partij bij huurovereenkomsten en is niet aansprakelijk voor de inhoud en uitvoering van de huurovereenkomst door opdrachtgever en huurder(s). Tevens is NEWCURB niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever in de situatie dat de huurprijs en/of servicekosten niet conform de Nederlandse Wetgeving is. 
 4. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat indien er sprake is van een hypotheek niet bestemd voor de verhuur, de opdrachtgever toestemming moet hebben bij de hypotheekverstrekker voor het verhuren van de woning. NEWCURB is niet aansprakelijk voor gevolgen door het niet melden/geen toestemming hebben van geldverstrekker. 
 5. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de inboedel en opstalverzekeraar tijdig ingelicht moeten worden omtrent het verhuren van de woonruimte en is hier zelf verantwoordelijk voor.
 6. Alle vergunningsvereisten voor een woonruimte om deze te mogen verhuren zijn voor risico van de opdrachtgever. Wordt een vergunning niet verleend, dan is opdrachtgever desondanks verplicht de vergoeding voor bemiddeling te voldoen aan NEWCURB, tenzij anders is overeengekomen. 
 7. Opdrachtgever is gedurende de huurovereenkomst zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de woonruimte.
 8. NEWCURB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door huurder van de woning en/of het vertrek van huurder uit de woning aanwezig is.

Versie augustus 2021

Ons DNA
 • Persoonlijke aanpak
 • Ondernemend en pro-actief
 • Professionele werkwijze
 • Hoge mate van service
 • Vernieuwende mindset

Onze standaard extra's
 • Inclusief woningfotograaf
 • Altijd een woningvideo
 • 2-talige contracten voor Expats
 • Adverteren op Funda & internationaal
 • Screening met digitale kluis

Klanten beoordeelden ons met een:

Als eerste op de hoogte van nieuw woningaanbod?
Maak een e-mail alert aan op basis van jouw zoek criteria.
E-mail Alert aanmaken